สปจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23 สิงหาคม 2564